Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για παιδιά διαζυγίων

1Nα διατθρθκεί μζχρι
Βακμόσ αςφαλείασ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ
Να διατθρθκεί μζχρι
Βακμόσ αςφαλείασ
Μαροφςι, 13 -10 -2010
Αρικ. Πρωτ. Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1
Βακμόσ Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟ΢ : 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Π.Ε. & Δ.Ε τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. ΢χολικοφσ ΢υμβοφλουσ (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
4. Διευκφνςεισ Π.Ε., Δ.Ε. & Γραφεία Π.Ε., Δ.Ε.,Ε.Ε.) τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
5. ΢χολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ

(μζςω Δ/νςεων Π.Ε., Δ.Ε. &
Γραφείων Π.Ε., Δ.Ε., Ε.Ε.)
ΚΟΙΝ: ΢υνιγορο του Πολίτθ
Ανεξάρτθτθ Αρχι
Τπόψθ κασ Μπλιάτθ
Χατηθγιάννθ Μζξθ 5
115 28 Ακινα
Θζμα : Δικαιϊματα των παιδιϊν-μακθτϊν ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, των οποίων οι γονείσ βρίςκονται ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι και ο ζνασ από αυτοφσ δεν αςκεί τθν επιμζλειά τουσ.

Με αφορμι ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτισ Διευκφνςεισ μασ, ςχετικά με τα δικαιϊματα των παιδιϊν-μακθτϊν ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, των οποίων οι γονείσ βρίςκονται ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι και ο ζνασ από αυτοφσ δεν αςκεί τθν επιμζλειά τουσ, ςασ γνωρίηουμε ότι ο ΢υνιγοροσ του Πολίτθ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του κατά το άρ. 103 §9 του ΢υντάγματοσ και το Ν.3094/2003, ςε ζγγραφό του με αρικ. πρωτ. xxxxxxxxxxxxxxxxx προσ το γραφείο του Ειδικοφ Γραμματζα Π.Ε. και Δ.Ε. γνωςτοποιεί τα ακόλουκα:

α) ΢τισ περιπτϊςεισ που λόγω διάςταςθσ ι διαηυγίου των γονζων μακθτι, θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ του προςϊπου του ζχει ανατεκεί ςτον ζναν γονζα (που διαμζνει μαηί του), θ περιςταςιακι επικοινωνία του παιδιοφ με τον γονζα που δεν μζνει μαηί του, αλλά διατθρεί τθ γονικι μζριμνα αυτοφ, δεν μπορεί να απαγορευκεί εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, κατά μείηονα δε λόγο δεν μπορεί να απαγορευκεί θ είςοδοσ του γονζα αυτοφ ςτο ςχολείο. Η επικοινωνία αυτι κα γίνεται με τρόπο ϊςτε το ςχολείο να μθν μετατρζπεται ςε χϊρο άςκθςθσ επικοινωνίασ γονζα-μακθτι παρεμποδίηοντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

β) Δεδομζνου ότι θ δικαςτικι απόφαςθ περί επικοινωνίασ ορίηει μόνο το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο γονζασ που μζνει με το παιδί οφείλει να ζχει αυτό ςτθ διάκεςθ του άλλου γονζα, θ επικοινωνία πζραν τθσ ρυκμιηόμενθσ ςτθ δικαςτικι απόφαςθ δεν μπορεί να αποκλείεται παρά μόνο αν ρθτά τθν απαγορεφει θ απόφαςθ, με εξαίρεςθ τθσ ςυνδρομισ ςπουδαίου λόγου (π.χ. παρακϊλυςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, άςκθςθ βίασ ι πρόκλθςθ ταραχισ) είναι δυνατόν να μθν επιτραπεί ςε γονζα θ είςοδοσ ςτο χϊρο του ςχολείου.

ΕΝΙΑΙΟ΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢
Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΣΜΗΜΑΣΑ Γϋ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
-----
Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρ. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail: spudonpe@ypepth.gr, t05sded@ypepth.gr
Πλθροφορίεσ: Κ. Παπαχριςτοσ – ΢. Μερκοφρθσ
΢. Λαπατά – Α. Βάρλα
Σθλζφωνο: 210- 344 2247, 210- 344 3272
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
----- ΑΔΑ : 4ΙΚΖ9-ΕΚ

2
Η οποιαδιποτε προφορικι ι γραπτι εντολι του ενόσ γονζα προσ το ςχολείο να απαγορεφςει τθν είςοδο του άλλου ι τθν επικοινωνία με το τζκνο, εξετάηεται με προςοχι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικι αφ’ εαυτισ.

γ) Η ςυμμετοχι του γονζα που δεν διαμζνει με το παιδί ςε εκδθλϊςεισ, όπωσ οι ςχολικζσ εορτζσ, δεν μπορεί επίςθσ να απαγορευκεί, παρά μόνο για ςπουδαίο λόγο (εάν ο γονζασ με τισ ενζργειεσ του προκαλεί αναςτάτωςθ τθσ εκδιλωςθσ ι θ παρουςία του δθμιουργεί προβλιματα ςτο τζκνο). Η αντίκετθ επικυμία του άλλου γονζα, από μόνθ τθσ, δεν μπορεί να ςυνιςτά ςπουδαίο λόγο.

Επιςθμαίνεται ότι για τθν περίπτωςθ που θ δικαςτικι απόφαςθ κζτει όρουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ (όπωσ ςε περιπτϊςεισ που επιβάλλεται θ παρουςία του άλλου γονζα ι κοινωνικοφ λειτουργοφ), θ υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ προσ αυτιν επιβάλλει, προκειμζνου να επιτραπεί επικοινωνία ςτο χϊρο του ςχολείου, να εξεταςτεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ εάν πλθροφνται οι παραπάνω όροι.

δ) Η ενθμζρωςθ του γονζα που δεν αςκεί τθν επιμζλεια του τζκνου επιβάλλεται ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του ςχολείου. Κατ’ εξαίρεςθ, εάν από τον γονζα ζχει αφαιρεκεί ςυνολικά θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ, υποχρζωςθ ενθμζρωςισ του για το πρόςωπο του τζκνου (επομζνωσ και για τθ φοίτθςι του) ζχει ο άλλοσ γονζασ.

ε) Η ςυμμετοχι του γονζα που δεν αςκεί τθν επιμζλεια του τζκνου-μακθτι (αλλά το υπόλοιπο τθσ γονικισ του μζριμνασ) ςτα ςυλλογικά όργανα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (΢φλλογοι Γονζων και Κθδεμόνων) δεν μπορεί να αποκλειςτεί λόγω τθσ μθ δικαςτικισ ανάκεςθσ τθσ άςκθςθσ τθσ επιμζλειασ ςε αυτόν, εκτόσ εάν προβλζπεται θ ςυμμετοχι του ενόσ μόνο γονζα, οπότε κα προτιμθκεί εκείνοσ που αςκεί τθν επιμζλεια.

ςτ) Η παραλαβι του τζκνου γίνεται από το πρόςωπο που ορίηει ο γονζασ που αςκεί τθν επιμζλειά του. ΢ε περίπτωςθ διαφωνίασ των γονζων που αςκοφν από κοινοφ τθν επιμζλεια, θ παραλαβι κα πρζπει να γίνεται από το πρόςωπο που είχε οριςκεί , πριν προκφψει θ διαφωνία τουσ, ζωσ ότου προςκομιςκεί ςτο ςχολείο δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία να επιλφει τθ διαφωνία των γονζων.
Μζριμνα του εκπαιδευτικοφ πρζπει να αποτελεί θ προςταςία των κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων του παιδιοφ- μακθτι ςε ανατροφι και από τουσ δφο γονείσ, λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ τθν άποψθ του παιδιοφ και ζχοντασ ωσ γνϊμονα το ςυμφζρον του, κακϊσ και τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, χωρίσ να ευνοεί τυχόν ανοίκειεσ ιδιοκτθςιακζσ αντιλιψεισ του γονζα που αςκεί τθν επιμζλεια απζναντι ςτο παιδί-μακθτι.
Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ΢χολικϊν μονάδων να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα.
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
3. Γραφείο κου Γενικοφ Γραμματζα
4. Γραφείο κου Ειδικοφ Γραμματζα Ο ΕΙΔΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢
5. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
6. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
7. Δ/νςθ ΢.Ε.Π.Ε.Δ.
8. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ ΜΙΧΑΛΗ΢ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ΢
9. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ
10. Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν ΢χολείων
11. Δ/νςθ ΢πουδϊν Δ.Ε. Σμιμα Γϋ
12. Δ/νςθ ΢πουδϊν Π.Ε. Σμιμα Γϋ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Επειδή υπάρχουν 200.000 παιδιά εκτός γάμου για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί τίποτα από το Κράτος-Δικαστήρια αλλά και επειδή οι δικαστές συγχέουν την επιμέλεια με την γονική μέριμνα και έτσι υπάρχουν εκατοντάδες χιλλιάδες μπαμπάδες στους οποίους δεν αναφέρεται στη δικαστική απόφαση η λέξη επιμέλεια αλλά γονική μέριμνα που αποδίδεται στη μάνα, δεν υπάρχει καμία πρόνοια προσατσίας των δικαιωμάτων τους.
2. Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται άνεμπόδιστα και δίχως προυποθέσεις όπως οι παραπάνω που δίνουν το δικαίωμα διαφορετικής ερμηνίας από κακόβουλους γονείς και δασκάλους-καθηγητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου